Komornik Zambrów
Dawid Mnich

Witamy na stronie Komornika Sądowego w Zambrowie. Nasza kancelaria gwarantuje profesjonalizm, przejrzystość i skuteczność w prowadzeniu spraw komorniczych.

Godziny pracy Kancelarii

Poniedziałek-Piątek
8:00-15:30
Godziny przyjęć interesantów: wtorek 10-14

Nr rachunku bankowego
PKO BP S.A.

74 1020 1332 0000 1702 0037 3522

Dokonując wpłaty w tytule należy podać: sygnaturę KM/KMP/KMS/GKM oraz imię i nazwisko dłużnika

Siedziba Kancelarii

Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13,
18-300 Zambrów

Komornik Zambrów

Komornik SĄDOWY
przy Sądzie Rejonowym w Zambrowie
Dawid Mnich
kancelaria komornicza nr ii w zambrowie

W 2012 r. skończyłem prawo na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

W latach 2011-2022 pracowałem w kancelariach komorniczych w Grodzisku Mazowieckim, Wołominie, Warszawie i Pruszkowie.

W latach 2013-2014 odbyłem aplikację komorniczą przy Izbie Komorniczej w Warszawie.

W czasie swojej kariery zawodowej poznałem teoretyczną oraz praktyczną wiedzę w zakresie postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz dziedzin pokrewnych.

Od podstaw poznałem pracę w kancelarii komorniczej. Uczestniczyłem w wielu czynnościach egzekucyjnych, samodzielnie dokonywałem wiele z nich. Prowadząc zlecone sprawy przestrzegałem przepisów prawa oraz zasad etyki zawodowej.

Działalność jako komornik sądowy rozpocząłem w lutym 2023 r. po złożeniu ślubowania przed Prezesem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. Na mocy decyzji Ministra Sprawiedliwości zostałem powołany na zwolnione stanowisko po Komorniku Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Zambrowie Mieczysławie Mioduszewskim. 

Kancelaria Komornicza nr II w Zambrowie działa nieprzerwanie w Zambrowie od 1978 r.

Jako komornik sądowy stawiam na szybkość i skuteczność postępowania. Jestem mocno zaangażowany w swoją pracę oraz indywidualnie podchodzę do każdej ze spraw. W kontakcie z ludźmi charakteryzuję się kulturą osobistą oraz zdecydowaniem. Nie unikam trudnych tematów, chętnie służę pomocą, zawsze staram się znaleźć rozwiązanie problemu najlepsze dla wszystkich stron. Jestem otwarty na nawiązywanie współpracy oraz przestrzeganie zawartych ustaleń.

Komornik w Zambrowie Dawid Mnich prowadzi sprawy egzekucyjne na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. 

Zgodnie z treścią art. 10 ustawy o komornikach sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, z wyjątkiem spraw dotyczących:

  • egzekucji z nieruchomości oraz w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio;
  • wydania nieruchomości;
  • wprowadzenia w posiadanie nieruchomości;
  • opróżnienia pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy.
 

W powyższych przypadkach wyłącznie właściwy jest komornik działający przy Sądzie Rejonowym w Zambrowie.

Wierzyciel dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Zgodnie z art. 165 ustawy o komornikach sądowych nadzór nad Kancelarią Komorniczą nr II Dawid Mnicha w Zambrowie sprawuje Izba Komornicza w Białymstoku oraz Prezes Sądu Rejonowego w Zambrowie.

0 +
PROWADZONYCH SPRAW
0 +
ZAKOŃCZONYCH SKUTECZNIE SPRAW​
0 +
PROWADZONYCH SPRAW O EGZEKUCJĘ ALIMENTÓW​
0 +
PRZEPROWADZONYCH LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI​
FAQ

często zadawane pytania

Właściwość komornika określa się na podstawie miejsca zamieszkania dłużnika. Zgodnie z art. 25 kc, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Komornik Dawid Mnich działa na obszarze rewiru - właściwości Sądu Rejonowego w Zambrowie, z uwzględnieniem prawa wyboru komornika na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.  W przypadku skorzystania z prawa wyboru komornika, we wniosku egzekucyjnym należy złożyć pisemne oświadczenie, że wierzyciel korzysta z prawa wyboru komornika zgodnie z art. 10 ustawy o komornikach sądowych.

Nie dotyczy to egzekucji alimentów. Jeżeli egzekucja dotyczy alimentów lub renty mającej charakter alimentów, wniosek o wszczęcie egzekucji można zgłosić również do komornika sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela.

Oznacza to, że jeśli jako wierzyciel mieszkasz w obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Zambrowie tj. miasta Zambrów, gmin: Zambrów, Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, Zawady, Komornik Dawid Mnich jest właściwy do prowadzenia egzekucji alimentów nie tylko przeciwko dłużnikowi, który zamieszkuje w obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Zambrowie, ale również przeciwko dłużnikowi, który zamieszkuje w całej Polsce, na podstawie art. 1081§1 kpc.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o kosztach komorniczych, jeżeli czynność komornika powoduje wydatki, komornik uzależnia dokonanie tej czynności od uiszczenia zaliczki przez stronę, która wnosi o dokonanie czynności. W tym celu komornik wzywa wierzyciela o zaliczkę.

Zgodnie z art. 5 ustawy o kosztach komorniczych, komornikowi należy się zwrot wydatków gotówkowych poniesionych w toku egzekucji tylko w zakresie określonym ustawą.
Wydatkami, o których mowa powyżej, są:
1) należności biegłych i tłumaczy, o których mowa w art. 11;
2) koszty ogłoszeń;
3) koszty transportu specjalistycznego;
4) koszty przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą kancelarii komorniczej oraz zryczałtowane koszty przejazdu w granicach tej miejscowości;
5) zryczałtowane koszty utrwalania czynności odbywających się poza kancelarią oraz przechowywania zapisu obrazu i dźwięku, o ile wierzyciel domagał się utrwalenia czynności;
6) należności osób powołanych na podstawie odrębnych przepisów do udziału w czynnościach;
7) koszty uzyskania dokumentów lub informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania;
8) koszty doręczenia korespondencji z wyjątkiem kosztów doręczenia stronom zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, postępowania zabezpieczającego lub postępowania o wykonanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym;
9) koszty działania komornika poza rewirem komorniczym, o których mowa w art. 8;
10) koszty przekazania środków pieniężnych przekazem pocztowym lub przelewem bankowym;
11) koszty pokrycia opłaty sądowej należnej od wniosku o wpis w księdze wieczystej.

W przypadku skutecznej egzekucji, poniesione przez wierzyciela wydatki są mu zwracane przez dłużnika. W przypadku bezskutecznej egzekucji, komornik orzeka o obowiązku ich zwrotu przez dłużnika na rzecz wierzyciela.

Zgodnie z art. 45 i 46 ustawy o kosztach komorniczych, wierzyciel zwolniony z kosztów sądowych, jest również zwolniony z kosztów komorniczych. Koszty komornicze pokrywa za niego sąd rejonowy, przy którym działa komornik.

Aby wszcząć postępowanie egzekucyjne należy złożyć w kancelarii komornika sądowego wniosek egzekucyjny (do pobrania w zakładce wnioski lub w formie papierowej w siedzibie kancelarii) wraz z oryginałem tytułu wykonawczego.
Należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione. Jeżeli z treści tytułu wykonawczego wynika, że termin przedawnienia dochodzonego roszczenia upłynął, do wniosku należy dołączyć również dokument, z którego wynika, że doszło do przerwania biegu przedawnienia.

W przypadku składania wniosku o wszczęcie egzekucji przez osobę prawną dołączyć należy dokumenty potwierdzające uprawnienie do reprezentacji dla osób składających wniosek.

Wniosek egzekucyjny musi być podpisany.

Nie trzeba wskazywać sposobów egzekucji, chyba, że wierzyciel chce prowadzić egzekucję z nieruchomości.

We wniosku egzekucyjnym należy umieścić jak najwięcej danych dłużnika:
1) osoba fizyczna: PESEL, adres zamieszkania oraz dodatkowo NIP i numer dowodu osobistego;
2) osoba prawna: NIP, siedziba osoby prawnej oraz dodatkowo Regon, KRS.

We wniosku o egzekucję z nieruchomości wierzyciel musi wskazać:
1) położenie nieruchomości – adres;
2) określenie czy dłużnik jest jej właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem wieczystym/posiada spółdzielcze własnościowe prawo;
3) nr księgi wieczystej nieruchomości.

We wniosku o egzekucję ruchomości wierzyciel musi wskazać:
1) ruchomości, do których ma być skierowana egzekucja;
2) adres, pod którym ruchomości się znajdują.

Jeśli wierzyciel wskazuje egzekucję z wynagrodzenia za pracę, wierzytelności lub rachunku bankowego dłużnika, powinien dołączyć informacje dotyczące:
1) nazwy zakładu pracy dłużnika i wskazać jego pełną nazwę i adres;
2) nazwy „trzeciodłużnika” oraz wskazać jego pełną nazwę i adres – jest to podmiot wobec którego dłużnik ma roszczenie pieniężne – wierzytelność np. zleceniodawca dłużnika, jeśli dłużnik jest zatrudniony na umowę zlecenia;
3) nazwę banku i/lub nr rachunku bankowego dłużnika.

Wierzyciel, zgodnie art. 10 ustawy o komornikach sądowych w sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2, ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:
1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Zlecenie poszukiwania majątku
Każdy wierzyciel zobowiązany jest do wskazania majątku dłużnika, z którego może być prowadzona egzekucja komornicza. Gdy wierzyciel nie posiada informacji na temat majątku dłużnika może zgodnie z art. 801(2) kpc zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika za wynagrodzeniem.
Zgodnie z art. 44 ustawy o kosztach komorniczych opłata stała za poszukiwanie majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela, o którym mowa w art. 801(2) ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, wynosi 100 złotych.

Właściwość Sądu Rejonowego w Zambrowie obejmuje wszystkie gminy powiatu zambrowskiego tj. miasto Zambrów, gminy wiejskie: Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, Zambrów oraz gminę Zawady z powiatu białostockiego

Komornik w Zambrowie, na podstawie art. 761§1(1) kpc, dokonuje zapytań do
1) organów administracji publicznej,
2) podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej,
3) organów podatkowych,
4) organów rentowych,
5) banków,
6) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
7) zakładów ubezpieczeń lub zakładów reasekuracji,
8) podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
9) spółdzielni mieszkaniowych,
10) wspólnot mieszkaniowych,
11) innych podmiotów zarządzających lokalami,
12) biur informacji gospodarczej,
13) innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu.
 

Komornik Dawid Mnich korzysta z następujących narzędzi:

CEPIK
System informatyczny obejmujący centralną bazę danych zawierającą dane i informacje o drogowych pojazdach mechanicznych, ich właścicielach i posiadaczach.

EPU
Dzięki temu systemowi możemy prowadzić postępowania egzekucyjne w oparciu o elektroniczny tytuł wykonawczy. EPU to skrót od Elektroniczne Postępowanie Upominawcze.

PUE ZUS
Jest to Platforma Usług Elektronicznych ZUS, dzięki niej poszukujemy źródeł dochodów dłużnika i majątku.

ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

OGNIVO
Jest to system bankowy, który umożliwia wymianę drogą elektroniczną informacji w zakresie komornik – bank. Dzięki temu systemowi możemy odszukać informację dotyczącą poszukiwania rachunków bankowych dłużników.

Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych (CBDKW)
System umożliwiający ustalenie czy dłużnik jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości.

Wsparcie IT firmy SPECKOM Tomasz Śmieja

Jeżeli pozwany nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego, sąd zobowiązuje powoda, aby w terminie 2 miesięcy od otrzymania zobowiązania, doręczyć korespondencję sądową za pośrednictwem komornika.

W tym celu należy złożyć do komornika wniosek o bezpośrednie i osobiste doręczenie oraz uiścić opłatę stałą w wysokości 60 zł.


Jeżeli próba doręczenia okaże się bezskuteczna, a zgodnie z ustaleniami komornika adresat nie zamieszkuje pod wskazanym adresem, powód lub wnioskodawca może wystąpić do tego komornika z wnioskiem o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata.

W tym celu należy złożyć do komornika wniosek o ustalenie aktualnego adresu zamieszkania adresata oraz uiścić opłatę stałą w wysokości 40 zł.