Komornik Zambrów
Dawid Mnich

Witamy na stronie Komornika Sądowego w Zambrowie. Nasza kancelaria gwarantuje profesjonalizm, przejrzystość i skuteczność w prowadzeniu spraw komorniczych.

Godziny pracy Kancelarii

Poniedziałek-Piątek
8:00-15:30
Godziny przyjęć interesantów: wtorek 10-14

Spłać wierzytelność

Nr rachunku bankowego:
74 1020 1332 0000 1702 0037 3522

Siedziba Kancelarii

Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13,
18-300 Zambrów

Komornik Zambrów

Komornik przy Sądzie Rejonowym w Zambrowie
Dawid Mnich

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Pracę magisterską obronił w Katedrze Prawa Karnego.

W latach 2013-2014 odbył aplikację komorniczą przy Izbie Komorniczej w Warszawie. Złożył egzamin komorniczy z wynikiem dobrym plus, po czym uzyskał wpis na listę asesorów komorniczych.

Doświadczenia zawodowe związane z sądowym postępowaniem egzekucyjnym zdobywał od 2011 r. w  kancelariach komorniczych w Grodzisku Mazowieckim, Wołominie, Warszawie i Pruszkowie.

Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół egzekucji alimentów oraz egzekucji z nieruchomości.

Kancelaria Komornicza Dawida Mnicha rozpoczęła działalność w lutym 2023 r. po złożeniu ślubowania przed Prezesem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku po uprawomocnieniu się decyzji Ministra Sprawiedliwości, na mocy której Dawid Mnich został powołany na zwolnione stanowisko Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zambrowie po Komorniku Mieczysławie Mioduszewskim. Kancelaria Komornicza w Zambrowie działa nieprzerwanie od 1978 roku.

Komornik w Zambrowie działa na obszarze właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Zambrowie. Na podstawie art. 10 ustawy o komornikach sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Powyższe nie dotyczy spraw:

 • o egzekucję z nieruchomości oraz, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio
 • o wydanie nieruchomości
 • o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości
 • o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy.

W takim przypadku właściwym będzie komornik działający przy Sądzie Rejonowym w Zambrowie.

W związku z powyższym Komornik w Zambrowie Dawid Mnich może prowadzić postępowanie egzekucyjne na terenie właściwości Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. Wierzyciel dokonując wyboru komornika zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenia na piśmie, że korzysta z ww. prawa wyboru komornika.

Nadzór nad pracą Kancelarii Komorniczej Dawid Mnicha w Zambrowie sprawuje m.in. Izba Komornicza w Białymstoku oraz Prezes Sądu Rejonowego w Zambrowie.

0 +
PROWADZONYCH SPRAW
0 +
ZASPOKOJONYCH CAŁKOWICIE SPRAW​
0 +
PROWADZONYCH SPRAW O EGZEKUCJĘ ALIMENTÓW​
0 +
PRZEPROWADZONYCH LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI​
FAQ

Pytania i odpowiedzi

Do ustalenia właściwości komornika sądowego bierze się pod uwagę wyłącznie miejsce zamieszkania dłużnika. Komornik sądowy działa co do zasady w ramach swojego rewiru, w naszym przypadku w ramach właściwości Sądu Rejonowego w Zambrowie. Wierzycielowi przysługuje jednak prawo wyboru komornika w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. W takim przypadku we wniosku egzekucyjnym należy wskazać, iż wierzyciel dokonał wyboru komornika zgodnie z art. 10 ustawy o komornikach sądowych.

Wyjątkiem od tej zasady jest egzekucja świadczeń alimentacyjnych. W sytuacji, w której dłużnik mieszka poza właściwością Sądu Rejonowego w Zambrowie, ale wierzyciel mieszka w tej właściwości taka sprawa może zostać powierzona komornikowi w Zambrowie.

W pierwszej kolejności wierzyciel powinien uiścić komornikowi na jego wezwanie zaliczkę na dokonanie zawnioskowanych przez niego czynności. W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego i dokonywanych potrąceń dłużnik winien zwrócić wierzycielowi koszty niezbędne do celowego prowadzenia egzekucji. W takim przypadku koszty są przekazywane wierzycielowi wraz z egzekwowanym świadczeniem. W przypadku, w którym egzekucja okaże się bezskuteczna wierzyciel zostanie tymczasowo obciążony niepokrytymi wydatkami, jednakże i w takim przypadku komornik w postanowieniu kończącym sprawę zobowiąże dłużnika do ich zwrotu na rzecz wierzyciela.

Za wierzyciela zwolnionego z mocy ustawy bądź postanowienia Sądu z uiszczania kosztów komorniczych, koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa.

Opłata egzekucyjna pokrywana jest przez dłużnika wraz z wyegzekwowanym świadczeniem.

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego następuje na wniosek wierzyciela, który składa się na piśmie lub ustnie do protokołu w kancelarii komornika sądowego. Do wniosku o wszczęcie egzekucji należy załączyć oryginał tytułu wykonawczego.

Wniosek egzekucyjny powinien zawierać następujące elementy:

 1. Oznaczenie Komornika Sądowego,
 2. Dane wierzyciela (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL, NIP, KRS, REGON).
 3. Dane dłużnika (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL, NIP, KRS, REGON).
 4. Wskazanie świadczenia pieniężnego, które podlega egzekucji lub czynności, które podlegają wykonaniu przez Komornika Sądowego.

Wniosek nie musi zawierać sposobów egzekucji. Należy pamiętać, iż wniosek powinien być zaopatrzony własnoręcznym podpisem wierzyciela, bądź jego pełnomocnika.

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Zambrowie obejmuje wszystkie gminy powiatu zambrowskiego tj. miasto Zambrów, gminy wiejskie: Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, Zambrów oraz gminę Zawady z powiatu białostockiego

Komornik w Zambrowie ustala majątek na podstawie zapytań kierowanych do podmiotów wymienionych w art. 761 k.p.c., w szczególności do:

 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – celem ustalenia, czy dłużnik świadczy pracę oraz otrzymuje emeryturę lub inne świadczenia od organu rentowego,
 • Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (CBDKW) – celem ustalenia, czy dłużnik jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości,
 • Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK) - celem ustalenia, czy dłużnik jest właścicielem lub współwłaścicielem pojazdów mechanicznych,
 • Systemu OGNIVO - celem ustalenia rachunków bankowych dłużnika,
 • Urzędu Skarbowego – celem ustalenia czy dłużnik jest czynnym płatnikiem zobowiązania podatkowego.
 • Banków- celem ustalenia z wyciągów bankowych kontrahentów dłużnika

Ustawodawca nałożył na powoda lub wnioskodawcę obowiązek zlecenia doręczenia korespondencji sądowej bezpośrednio przez Komornika Sądowego, jeżeli pozwany lub uczestnik nie odbierze przesyłki nadanej przez Sąd. Obowiązek ten może być również nałożony przez Sąd na stronę postępowania w przypadku złożenia stosownego wniosku przez jednego z uczestników w toku postępowania.

Sąd zobowiązuje stronę do doręczania korespondencji sądowej w terminie dwóch miesięcy od chwili doręczenia jej pisemnego zobowiązania. Celem wykonania zobowiązania należy złożyć wniosek o doręczenie korespondencji do Kancelarii Komornika Sądowego oraz uiścić opłatę w kwocie 60,00 zł.

W przypadku bezskutecznej próby doręczenia korespondencji sądowej oraz ustalenia, przez Komornika Sądowego, iż adresat nie zamieszkuje pod wskazanym adresem powód lub wnioskodawca może złożyć wniosek o ustalenie aktualnego miejsca zamieszkania adresata, który podlega opłacie w kwocie 40,00 zł.