Alimenty

Jak skutecznie odzyskać zasądzone alimenty?

Wniosek egzekucyjny oraz tytuł wykonawczy

Celem wszczęcia egzekucji zasądzonych świadczeń alimentacyjnych wierzyciel powinien posiadać tytuł wykonawczy, który stanowi tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności oraz złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji.

We wniosku egzekucyjny wierzyciel nie musi określać składników majątkowych dłużnika, jak i również sposobów egzekucji bowiem komornik sądowy w oparciu o normę art. 799 k.p.c. może prowadzić egzekucję według wszelkich dopuszczalnych sposobów egzekucji z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. W takim przypadku wierzyciel kierując wniosek o wszczęcie egzekucji powinien zaznaczyć w nim, iż wnosi o skierowanie egzekucji do pokreślonej egzekucji oraz powinien wskazać numer Księgi Wieczystej.

Należy wskazać, iż wierzyciel kierując wniosek egzekucyjny nie musi wskazywać składników majątkowych dłużnika, bowiem komornik sądowy dokuje z urzędu sprawdzenia wszelkiego majątku dłużnika.

 

Koszty postępowania egzekucyjnego

Kierując wniosek egzekucyjny wierzyciel nie ponosi kosztów komorniczych. Koszty postępowania w przypadku skutecznej egzekucji ściągane są z majątku dłużnika, a w przypadku bezskutecznej egzekucji koszty jej prowadzenia ponosi Skarb Państwa tj. Prezes Sądu Rejonowego w Zambrowie.

 

Właściwość komornika

Komornik w Zambrowie Dawid Mnich prowadzi egzekucję świadczeń alimentacyjnych dla wierzycieli lub dłużników, których miejsce zamieszkania znajduje się we właściwości Sądu Rejonowego w Zambrowie. Z reguły dla miast i gmin: Zambrów, Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, Zawady.

Wierzycielowi przysługuje również prawo wyboru komornika w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. W takim przypadku kierując wniosek egzekucyjny, wierzyciel powinien oznaczyć w nim, iż dokonuje wyboru komornika na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r.

W przypadku skierowania egzekucji co do nieruchomości znajdującej się we właściwości Sądu Rejonowego w Zambrowie, organem egzekucyjnym właściwym do prowadzenia takiej egzekucji będzie Komornik w Zambrowie.

 

Co w przypadku bezskuteczności?

W przypadku bezskuteczności egzekucji wierzyciel może wystąpić do funduszu alimentacyjnego celem przyznania mu świadczenia. W takim przypadku wymagane jest, żeby postępowanie egzekucję prowadzone przez komornika było bezskuteczne przez co najmniej 2 miesiące. Po upływie tego okresu wierzyciel może złożyć do komornika wniosek w przedmiocie wydania mu zaświadczenia o bezskuteczności alimentów. Z tym dokumentem należy udać się do urzędu gminy lub miasta według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do świadczeń alimentacyjnych.

O każdej zmianie sytuacji majątkowej oraz rodzinnej, jak i również o dokonanych wpłatach przez dłużnika na rachunek bankowy wierzyciela należy zgłosić odpowiedniemu organowi wypłacającego świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. W sytuacji, w której przesłanki ustawowe do wypłacania świadczeń z funduszu ustaną, a świadczenie dalej będzie pobierane, uprawniony powinien liczyć się ze zwrotem niezasadnie pobranego świadczenia wraz z należnymi odsetkami.

 

Odpowiedzialność karna dłużnika

Zgodnie z dyspozycją art. 209 k.k. dłużnik, który uchyla się od wypełnienia nałożonego na niego obowiązku alimentacyjnego doprowadził do powstania zaległości stanowiącej równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych lub gdy opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku o ściganie jest osoba uprawniona do alimentów, komornik sądowy jak i również gmina wypłacająca świadczenia z funduszu alimentacyjnego.