Alimenty

EGZEKUCJA ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH

Wniosek egzekucyjny

Aby wszcząć egzekucję alimentów należy złożyć w kancelarii komornika sądowego wniosek egzekucyjny (do pobrania w zakładce wnioski: wniosek o egzekucyjny alimenty lub w formie papierowej w siedzibie kancelarii) wraz z oryginałem tytułu wykonawczego.

Należy wskazać od kiedy alimenty mają być egzekwowane. Nie trzeba wskazywać sposobów egzekucji, chyba, że wierzyciel chce prowadzić egzekucję z nieruchomości.

Wniosek egzekucyjny musi być podpisany.

We wniosku egzekucyjnym należy umieścić jak najwięcej danych dłużnika tj. PESEL, adres zamieszkania oraz dodatkowo NIP i numer dowodu osobistego.

Właściwość przemienna komornika

Jeśli jako wierzyciel mieszkasz w obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Zambrowie tj. miasta Zambrów, gmin: Zambrów, Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, Zawady, Komornik Dawid Mnich jest właściwy do prowadzenia egzekucji alimentów nie tylko przeciwko dłużnikowi, który zamieszkuje w obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Zambrowie, ale również przeciwko dłużnikowi, który zamieszkuje w całej Polsce, na podstawie art. 1081§1 kpc.

W przypadku skierowania egzekucji do nieruchomości dłużnika, Komornik Dawid Mnich jest właściwy wyłącznie do nieruchomości położonych w obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Zambrowie tj. miasta Zambrów, gmin: Zambrów, Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, Zawady.

Zwolnienie od kosztów

Zgodnie z art. 45 i 46 ustawy o kosztach komorniczych, wierzyciel alimentacyjny, jako zwolniony z kosztów sądowych, jest również zwolniony z kosztów komorniczych. Koszty komornicze pokrywa za niego sąd rejonowy, przy którym działa komornik.

Ograniczenia egzekucji

Komornik może egzekwować alimenty zaległe i bieżące oraz odsetki za opóźnienie w ich płatności.

Wierzytelności znajdujące się na rachunku bankowym dłużnika podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów w pełnej wysokości.

Wynagrodzenie za pracę, emerytury, renty i zasiłki podlegają potrąceniu do wysokości 60% wynagrodzenia.

Sumy przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele (w szczególności stypendia, wsparcia) podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów do 60% sumy.

Bezskuteczność egzekucji i fundusz alimentacyjny

Zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów bezskuteczność egzekucji oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich 2 miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, albo postępowanie upadłościowe, w toku którego w okresie ostatnich 2 miesięcy nie otrzymano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:
a) braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
b) braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona może starać się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Dodatkowo należy spełnić kryterium dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

1) została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej,

2) zawarła związek małżeński.

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. Do wniosku należy załączyć zaświadczenie o bezskuteczności wystawione przez komornika (wniosek o wydanie zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych).