RODO

RODO W KANCELARII KOMORNICZEJ ZAMBRÓW DAWID MNICH

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ KOMORNIKA SĄDOWEGO PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ZAMBROWIE DAWIDA MNICHA
 
(zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
 
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zambrowie Dawid Mnich. Dane kontaktowe: ul. Wyszyńskiego 13, 18-300 Zambrów; e-mail: zambrow@komornik.pl
 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Dane kontaktowe: Inspektor ochrony danych, ul. Wyszyńskiego 13, 18-300 Zambrów.
 
CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Na potrzeby działalności komornika sądowego jako organu prowadzącego postępowania egzekucyjne i zabezpieczające oraz wykonującego inne zadania przewidziane w ustawie administrator przetwarza dane osobowe w celu: wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Podstawę prawną stanowią: Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43, poz. 296 ze zm.), Ustawa z dnia 22 marca marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. 2018 poz.771 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych (Dz.U. 2018 poz. 2517), Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przechowywania i niszczenia akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych (Dz.U. 2018 poz. 2408).
Na potrzeby funkcjonowania kancelarii administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z podstawą prawną w celu: wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); realizacji prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO: np. zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego i sieciowego, zapobiegania oszustwom, egzekucji roszczeń; lit. f nie ma zastosowania do przetwarzania, którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań). Podstawę prawną przetwarzania stanowią przepisy z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, rachunkowości, podatków, prawa cywilnego. Jeśli przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne do realizacji ww. celów, przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 
ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW
Odbiorcami są: strony postępowania i ich pełnomocnicy lub przedstawiciele; dłużnicy zajętych wierzytelności (dłużnik zobowiązany, bank, pracodawca, podmiot prowadzący działalność maklerską, trasat oraz inne podmioty realizujące, na wezwanie organu egzekucyjnego, zajęcie wierzytelności lub innego prawa majątkowego zobowiązanego); podmioty wymienione w art. 761 kpc (m.in. organy administracji publicznej, organy podatkowe, organy rentowe, banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, przedsiębiorstwa maklerskie, zarządy wspólnot mieszkaniowych jak również inne instytucje i osoby nieuczestniczące w postępowaniu), od których komornik może zasięgać informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji; odbiorcy obwieszczenia o licytacji i uczestnicy licytacji; biegli; świadkowie czynności egzekucyjnych; sądy i prokuratura.
Dane osobowe mogą być przekazane (powierzone lub udostępnione) innym podmiotom na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych lub na podstawie innego instrumentu prawnego, m.in. w celu realizacji dla administratora usług informatycznych, księgowych, pocztowych, bankowych.
 
KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH (informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą)
Administrator może przetwarzać dane zwykłe, szczególne kategorie danych osobowych oraz dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych.
 
INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO I ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że stroną/uczestnikiem postępowania będzie podmiot mający miejsce zamieszkania/siedzibę albo adres korespondencyjny poza EOG.
Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Okres przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych wynika z Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przechowywania i niszczenia akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych (Dz.U. 2018 poz. 2408) i wynosi 10 lub 12 lat dla dokumentacji kategorii A oraz 5 lat dla dokumentacji kategorii B, liczone od początku roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zakończono postępowanie lub zamknięto urządzenie ewidencyjne.
Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby podatkowe, bilansowe, prawa pracy czy ubezpieczeń społecznych wynika m.in. z Ordynacji podatkowej, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
 
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH (informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą)
Dane osobowe są pozyskiwane od stron postępowania i ich pełnomocników lub przedstawicieli; świadków czynności; dłużników zajętych wierzytelności (np. pracodawców, banków); podmiotów wymienionych w art. 761 kpc (organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień; organ egzekucyjny może żądać od organów administracji publicznej, podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, zakładów ubezpieczeń lub zakładów reasekuracji, podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zarządzających lokalami, biur informacji gospodarczej jak również innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji dotyczących stanu majątkowego dłużnika lub umożliwiających identyfikację składników jego majątku oraz danych adresowych w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego toku postępowania); z publicznie dostępnych źródeł informacji, z rejestrów dostępnych drogą elektroniczną (art. 801 kpc) .
 
UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciw, z tym że:
– prawo dostępu do danych jest realizowane zgodnie z art. 9 kpc i z zachowaniem obowiązku zachowania przez komornika tajemnicy zawodowej;
– prawo do sprostowania danych jest realizowane zgodnie z kpc;
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych jest realizowane wyłącznie zgodnie z art. 767 kpc (tj. w trybie skargi na czynności komornika);
– prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, gdy ich zatrzymywanie jest niezbędne m.in. do wywiązania się przez administratora z ciążącego na nim obowiązku prawnego lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi albo do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 17 ust. 3 RODO);
– jeżeli jest to uzasadnione szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą, może ona wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (na podst. art. 6 ust. 1 lit. e RODO) lub w celu realizacji przez administratora jego prawnie uzasadnionych interesów (na podst. art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
-jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
-jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do przenoszenia danych.
 
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Organem nadzorczym, do którego można wnosić skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez komornika sądowego jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
INFORMACJA O WYMOGU PODANIA I KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych na potrzeby realizacji zadań komornika jako organu egzekucyjnego jest wymogiem ustawowym, określonym w art. 761 i 801 kpc. Za nieuzasadnioną odmowę udzielenia organowi egzekucyjnemu wyjaśnień lub informacji przewidzianych w art. 761 albo za udzielanie informacji lub wyjaśnień świadomie fałszywych osoba odpowiedzialna może być na wniosek wierzyciela lub z urzędu ukarana przez organ egzekucyjny grzywną.