Zakres działań kancelarii komorniczej

Komornik w Zambrowie Dawid Mnich w ramach swoich ustawowych uprawnień:

 
 • Wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne, niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń.
 • Na zlecenie wierzyciela poszukuje majątek dłużnika.
 • Wykonuje inne tytuły wykonawcze.
 • Na zlecenie uprawnionego sporządza protokół stanu faktycznego.
 • Zabezpiecza spadek.
 • Sporządza spis inwentarza.
 • Na zlecenie sądu lub wniosek powoda zobowiązanego przez sąd dokonuje bezpośredniego doręczenia korespondencji adresatowi.
 • Podejmuje czynności zmierzające do ustalenia aktualnego zamieszkania adresata.
 • Na wniosek organizatora licytacji sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami.
 
 

Kancelaria korzysta między innymi z takich systemów jak:

 

 • CEPIK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców- ustalenie ruchomości dłużnika.
 • ZUS-PUE – Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych- ustalenie miejsca pracy lub innych świadczeń.
 • OGNIVO e-KIR- ustalenie rachunków bankowych dłużnika.
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.
 • EKW – Elektroniczne Księgi Wieczyste- ustalenie nieruchomości dłużnika.
 • EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze.
 • ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy.

 

EGZEKUCJA KOMORNICZA

Celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego wierzyciel winien skierować do komornika wniosek wraz z załączonym oryginałem tytułu wykonawczego lub innym dokumentem stwierdzającym obowiązek zapłaty, zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

We wniosku egzekucyjnym wierzyciel winien przede wszystkim określić świadczenie, które ma być spełnione przez dłużnika, wskazać dokładnie imię i nazwisko (lub nazwę) stron postępowania, adresu zamieszkania bądź adres siedziby stron. Należy wskazać, iż wskazane świadczenie nie może być większe od świadczenia zasądzonego w tytule wykonawczym.

Wierzyciel nie musi określać składników majątkowych dłużnika, jak i również sposobów egzekucji bowiem komornik sądowy w oparciu o normę art. 799 k.p.c. może prowadzić egzekucję według wszelkich dopuszczalnych sposobów egzekucji z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. W takim przypadku wierzyciel kierując wniosek o wszczęcie egzekucji powinien zaznaczyć w nim, iż wnosi o skierowanie egzekucji do określonej egzekucji oraz powinien wskazać numer Księgi Wieczystej.

Celem przyśpieszenia przekazania wyegzekwowanych należności warto we wniosku egzekucyjnym wskazać numer rachunku bankowego, na który mają być przekazane wyegzekwowane należności. W razie braku wskazania takiego konta komornik będzie dokonywał wypłaty należności przekazem pocztowym.

Komornik w Zambrowie właściwy jest miejscowo do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi, którego miejsce zamieszkania/siedziby znajduje się w obszarze działania Sądu Rejonowego w Zambrowie tj. w Zambrowie oraz gminach wiejskich: Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, Zambrów i Zawady. Ponadto jest on właściwy do prowadzenia egzekucji z nieruchomości dłużnika znajdujących się w tej właściwości.

W przypadku, w którym dłużnik posiada swoje miejsce zamieszkania znajdujące się poza właściwością Sądu Rejonowego w Zambrowie, a obejmujące obszarem właściwość Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, wówczas kierując wniosek egzekucyjny wierzyciel winien złożyć oświadczenie o wyborze komornika wynikające z art. 10 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych.

Wierzyciel we wniosku egzekucyjnym może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika za wynagrodzeniem (art. 801 z in. 2 k.p.c.). Poszukiwanie majątku dłużnika ma na celu przede wszystkim ustalenie wszystkich składników majątkowych dłużnika takich jak: ruchomości, nieruchomości, rachunki bankowe, wynagrodzenie, znanych kontrahentów, innych praw majątkowych. W celu ustalenia składników majątkowych dłużnika komornik dokonuje m.in. czynności terenowych w miejscu zamieszkania/pobytu/siedziby dłużnika.

Co do zasady wierzyciel ponosi tymczasowo koszty związane z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym. Są to przede wszystkim koszty doręczenia korespondencji, koszty zapytań do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego czy też o nieruchomości dłużnika. Dłużnik zgodnie z art. 770 k.p.c. zwraca wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji. Koszty te ściąga się wraz z egzekwowanym świadczeniem. W przypadku, w którym egzekucja pozostaje bezskuteczna wierzyciel tymczasowo zostaje obciążony kosztami postępowania, które dłużnik winien mu zwrócić.

Wierzycielowi przysługuje zwolnienie z ponoszenia kosztów komorniczych. Z mocy ustawy podmiotami zwolnionymi z ich ponoszenia są osoby, które dochodzą alimentów czy też pracownicy. Zwolnienie z ponoszenia kosztów komorniczych wynika również z postanowienia sądu. W takim przypadku kierując wniosek egzekucyjny strona winna dołączyć do niego odpis postanowienia sądu zwalniającego stronę z obowiązku ponoszenia kosztów.

 

EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŚCI

 

Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości dłużnika powinien zostać skierowany do Komornika Sądowego, w którego okręgu znajduje się nieruchomość podlegająca zajęciu. W takim przypadku wierzycielowi nie przysługuje prawo wyboru komornika w Apelacji Białostockiej. Do prowadzenia egzekucji z nieruchomości znajdującej się w obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Zambrowie będzie Komornik w Zambrowie.

Kierując wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości wierzyciel winien opłacić opłatę za wpis wzmianki w Księdze Wieczystej, która wynosi 100,00 zł od każdej nieruchomości dłużnika.

Po dokonaniu zajęcia komornik wzywa dłużnika do zapłaty długu w terminie dwóch tygodni. Po upływie tego terminu wierzyciel może złożyć wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości. W takim przypadku na wezwanie komornika wierzyciel winien uiścić zaliczkę na dokonanie oszacowania nieruchomości przez biegłego.

Należy wskazać, iż zgodnie z ogólną zasadą określoną w art. 770 k.p.c. dłużnik zwraca wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji.