dla wierzyciela

Komornik w Zambrowie Dawid Mnich na podstawie art. 3 ustawy o komornikach sądowych:

 
 • wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w kpc;
 • wykonuje inne tytuły wykonawcze oraz tytuły egzekucyjne, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
 • wykonuje postanowienia o zabezpieczeniu środka dowodowego oraz postanowienia nakazujące wydanie środka dowodowego w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej;
 • wykonuje postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
 • osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje;
 • podejmuje czynności zmierzające do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata;
 • sporządza protokół stanu faktycznego;
 • sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;
 • wykonuje zadania określone w innych ustawach.
 
 

Komornik Dawid Mnich wykorzystuje następujące narzędzia:

 • CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców) – system informatyczny obejmujący centralną bazę danych zawierającą dane i informacje o drogowych pojazdach mechanicznych, ich właścicielach i posiadaczach;
 • CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej);
 • EKW (Elektroniczne Księgi Wieczyste) – system umożliwiający ustalenie czy dłużnik jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości;
 • ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej;
 • OGNIVO e-KIR – system bankowy, który umożliwia wymianę drogą elektroniczną informacji w zakresie komornik – bank. Dzięki temu systemowi możemy odszukać rachunki bankowe dłużników;
 • ZUS-PUE (Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) – poszukiwanie źródeł dochodów dłużnika (wynagrodzenie, emerytura) i majątku.

Wniosek egzekucyjny i tytuł wykonawczy

Aby wszcząć postępowanie egzekucyjne należy złożyć w kancelarii komornika sądowego wniosek egzekucyjny (do pobrania w zakładce wnioski lub w formie papierowej w siedzibie kancelarii) wraz z oryginałem tytułu wykonawczego.
Należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione. Jeżeli z treści tytułu wykonawczego wynika, że termin przedawnienia dochodzonego roszczenia upłynął, do wniosku należy dołączyć również dokument, z którego wynika, że doszło do przerwania biegu przedawnienia.

W przypadku składania wniosku o wszczęcie egzekucji przez osobę prawną dołączyć należy dokumenty potwierdzające uprawnienie do reprezentacji dla osób składających wniosek.

Wniosek egzekucyjny musi być podpisany.

Nie trzeba wskazywać sposobów egzekucji, chyba, że wierzyciel chce prowadzić egzekucję z nieruchomości.

We wniosku egzekucyjnym należy umieścić jak najwięcej danych dłużnika:
1) osoba fizyczna: PESEL, adres zamieszkania oraz dodatkowo NIP i numer dowodu osobistego;
2) osoba prawna: NIP, siedziba osoby prawnej oraz dodatkowo Regon, KRS.

Egzekucja z ruchomości

We wniosku o egzekucję ruchomości wierzyciel musi wskazać:
1) ruchomości, do których ma być skierowana egzekucja;
2) adres, pod którym ruchomości się znajdują.

Egzekucja z wynagrodzenia, wierzytelności i rachunku bankowego

Jeśli wierzyciel wskazuje egzekucję z wynagrodzenia za pracę, wierzytelności lub rachunku bankowego dłużnika, powinien dołączyć informacje dotyczące:
1) nazwy zakładu pracy dłużnika i wskazać jego pełną nazwę i adres;
2) nazwy „trzeciodłużnika” oraz wskazać jego pełną nazwę i adres – jest to podmiot wobec którego dłużnik ma roszczenie pieniężne – wierzytelność np. zleceniodawca dłużnika, jeśli dłużnik jest zatrudniony na umowę zlecenia;
3) nazwę banku i/lub nr rachunku bankowego dłużnika.

Prawo wyboru komornika

Wierzyciel, zgodnie art. 10 ustawy o komornikach sądowych w sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2, ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:
1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Zlecenie poszukiwania majątku

Każdy wierzyciel zobowiązany jest do wskazania majątku dłużnika, z którego może być prowadzona egzekucja komornicza. Gdy wierzyciel nie posiada informacji na temat majątku dłużnika może zgodnie z art. 801(2) kpc zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika za wynagrodzeniem.
Zgodnie z art. 44 ustawy o kosztach komorniczych opłata stała za poszukiwanie majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela, o którym mowa w art. 801(2) ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, wynosi 100 złotych.

 

Egzekucja z nieruchomości

Egzekucja z nieruchomości dłużnika należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona.

Komornik Sądowy Dawid Mnich jest właściwy do prowadzenia egzekucji z nieruchomości położonych w obszarze Sądu Rejonowego w Zambrowie tj.:

 • miasto Zambrów;
 • gminy wiejskie z powiatu zambrowskiego: Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, Zambrów;
 • gmina wiejska z powiatu białostockiego: Zawady.

 

We wniosku o egzekucję z nieruchomości wierzyciel musi wskazać:
1) położenie nieruchomości – adres;
2) określenie czy dłużnik jest jej właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem wieczystym/posiada spółdzielcze własnościowe prawo;
3) nr księgi wieczystej nieruchomości.

W przypadku nieruchomości, która ma założoną księgę wieczystą, komornik uzależnia złożenie wniosku o wpis w księdze wieczystej od uprzedniego uiszczenia przez wierzyciela kwoty potrzebnej na pokrycie opłaty sądowej należnej od tego wniosku w wysokości 100 zł.
W tym celu komornik wzywa wierzyciela o zaliczkę na koszty pokrycia opłaty sądowej należnej od wniosku o wpis w księdze wieczystej w wysokości 100 zł za każdą nieruchomość dłużnika.